Risk Analizi

Risk Analizi
Risk Analizi:
İşletme faaliyetleri sırasında oluşabilcek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirliğinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Tehlikeli ve Risk Değerlendirme Çalışmaları:
A) İşe başlamada-işyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, işyerinin daha kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,
B) Değişik durumlarda işyerinde iş, yer, el, teknoloji değişikliği , yeni ce ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
C) İş kazası meslek hastalığı olay vb durumunda işyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza iş kazası meslek hastalığı ya da olay vb durumun meydana gelmiş olması halinde,
D) Düzenli aralıklarla işyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.

Tehlikeli ve Risk Değerlendirmesi İşyerimizde şu Şekilde Yapılmaktadır:
1– Risk analizi çalışları silgili birim yetkileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
2– Belirlenen risklerin kabul edileblir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.
3– Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.

Risk değerlendirme metodolojileri içerisinde yer alan metotlar ise şu şekilde tanımlanabilir;

1– Başlangıç tehlikeli analizi – PHA
2– İş güvenliği analizi – JSA
3– Çeklist kullanılarak birincil risk analizi
4– Risk değerlendirme karak matris metodolojisi
5– Tehlike ve işletebilme çalışması metodolojisi – HAZOP
6– Güvenlik denetimi
7– Hata ağacı analizi metodolojisi – FTA
8– Olası hata türleri ve etki analizi metodolojisi – FMEA/FMECA
9– Olay ağacı analizi – ETA
10– Neden – Sonuç analizi

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlkyardım:

İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Profesyonel Destek:
1– Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
2– Acil durum planlarının oluşturulması,
3– Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi,
4– Acil durum işaretleme çalışmaları,
5– Yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması,
6– Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları,
7– Yangın eğitim ve pratik olarak söndürme, ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması.

Yangın Güvenliği Risk Analizi:

Acil Durum Eğitimleri;
Eğitimler ile işletmenizde çalışanların, yangın,deprem,sel,sızıntı,sabotaj,ilkyardım vb acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi.
DİĞER HİZMETLERİMİZ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Eğitim Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları
Laboratuvar ortam Ölçüm Hizmetleri
Patlamadan Korunma Dokümanı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Risk Analizi
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
ÇÖZÜMLERİMİZ
İlk Yardımcı ( Sertifikalı ) Eğitimleri

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı
Patlamadan Korunma Dökümanı
İşletmelerin sektörüne, kullandığı yanıcı-patlayıcı maddelerine ekipman ve makinelerine, çalışma koşul ve şartlarına, işin yapılış şekline göre patlayıcı ortam oluşturabilecek durumların tespit edilip patlayıcı ortamların belirlenmesi işlemlerinin bütünüdür.Bu çalışma proaktif bir yaklaşım gerektirir.

Avrupa Birliği ve Ulusal Mevzuatlara Göre İşverenden Yapılması İstenen Bu Çalışma;

1– Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini,
2– Patlamaya karşı alnın veya alınacak önlemleri,
3– Patlama bölgeleri,
4– Patlamaya karşı kullanılacak uyarı sistemleri ve korunma ekipmanlarını,
5– Sorumluluk ve yetki paylaşımını içermelidir.

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikeleriden çalışanların sağlık ve güvenliği korunmak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik kapsamında ( 10.Madde ) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Bu yönetmelikte bölgeler dokümanı hazırlayan kişinin bilgi ve tecrübesine göre farklılık gösterebilmektedir.Bunun için Avrupa ve Dünya da kullanılan ve sayısal veriler vererek doğru ve kesin bölge / bölgeler belirlenmesi için bu çalışmada atex 137 direktifi ve TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005,TS EN 60079-10-1 2009 Aralık 2011,TS EN 60079-10-2 2009 Aralık 2011 standartlarından yararlanılmalıdır.
DİĞER HİZMETLERİMİZ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Eğitim Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları
Laboratuvar ortam Ölçüm Hizmetleri
Patlamadan Korunma Dokümanı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Risk Analizi
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
ÇÖZÜMLERİMİZ
İlk Yardımcı ( Sertifikalı ) Eğitimleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB
Ortak Sağlık Güvenlik birimi kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri türk ticaret kanununa göre faliyet gösteren şirketler gibi iş yerlerine işsağlığı güvenliği hizmetlerini sunmak amacıyla kurulan gerekli personel ve donanımına sahip olan bakanlıkça yetkilendirilmiş birimdir.
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;
A: İşyeri Hekimi,
B: İş güvenliği uzmanı
C: Diğer sağlık personeli,
İstihdamı zorunludur.
OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;
1- İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu önleyici ve düzeltici faliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından.
2- Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından.
3- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planma yapılarak işverenin onayına sunulmasından.
4- İş yerinde kaza,yangın,doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi,acil durum planının hazırlanlaması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organısazyonu ile diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından.
5- Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi,çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından.
6- Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve muayenesi sonuçları iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından.
7- İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesiden.
Sorumludurlar