İlk Yardımcı ( Sertifikalı ) Eğitimleri

İlk Yardımcı ( Sertifikalı ) Eğitimleri
İlkyardımcı bulundurma yükümlülüğü 2012 yılının sonuna kadar 4857 sayılı Kanun ve İlkyardım Yönetmeliği kapsamında ele alınırken 20/06/2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla daha fazla önem kazanmıştır. İlkyardımcı bulundurma şartı (istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere) İlkyardım Yönetmeliği’nin maddelerine göre uygulanır. Başka bir anlatımla; Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde toplam çalışan sayısının %10′ u, az tehlikeli işyerlerinde %5′ i nispetinde çalışanın eğitilmesini ve belgelendirilmesini şart koşmuştur. Aksi halde idari para cezası türünden, cezai müeyyide uygulanır. Sayfanın altında ilgili kanun ve yönetmelikleri inceleyebilirsiniz.
6331 sayılı Kanun gereği, tehlike sınıfı ne olursa olsun, çalışan sayısı kaç olursa olsun, İLKYARDIMCI bulundurmak,01.01.2013 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir!
İLK YARDIM NEDİR
Herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?
• Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,
• Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
• Yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek,
• İyileşmeyi kolaylaştırmak.
İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.
Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Bildirme: Olay/kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
İLKYARDIMCI SERTİFİKASI VE SINAVI
İlkyardımcı sertifika eğitim programı Sağlık Bakanlığından ilkyardım eğitimi verme ve ilkyardımcı sertifikası programı düzenleme yetkisi olan kurumlar tarafından düzenlenir. Sertifika, Sağlık Bakanlığı sertifikalı İlkyardımcı eğitim programına katılan ve kurs sonunda başarılı olan kişilere verilir. Kurs bitiminde Sağlık Bakanlığı yetkililerince hem teorik hem de pratik uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınav yapılır. Teorik sınavdan 85 ve üstü puan alan katılımcılar aynı gün uygulamalı sınava girmektedirler.
Her iki sınavda da 100 tam puan üzerinden 85 puan alan kişilere İl Sağlık Müdürlüğünce ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi düzenlenir. Katılımcıların iki sınav hakkı bulunmaktadır. Her iki sınavda da başarısız olanlara yönetmelik gereği, sertifika yerine katılım belgesi düzenlenir. Ankara’da sınav, hafta sonları Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ‘nde gerçekleştirilmektedir.
İlkyardım Eğitim Merkezinden eğitim almış kişilerin/kurumların almış oldukları sertifikalar üç yıl geçerli olup bu süre dolmadan önce hatırlatma yapılır. İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.
İLKYARDIMCI MEVZUATI VE CEZALARI !
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı
Madde 16 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Müeyyideler
Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.
6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Teftiş ve idari Yaptırımlar
İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için binyetmişsekiz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda (1.078.-TL) idari para cezası verilir.
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
18 Haziran 2013 – Sayı : 28681
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü
İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durum Planının Hazırlanması
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ yayınlanmış ve bu tebliğ ile güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları belirlenmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) olabilmek için; lisans mezunu olmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair belgeye sahip olmak, TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak ve açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.
22.05.2014 tarihli Yönetmelik öncesi Bakanlığın düzenlemiş olduğu ADR kapsamında eğiticilerin eğitimi programına katılıp sınavda başarılı olmuş kişiler 31/12/2015 tarihine kadar kurstan / eğitimden muaf olarak doğrudan açılacak tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girebilirler.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olabilmek için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB) sahiplerinden Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi alması ve neticesinde Bakanlığın düzenleyeceği sınava girmek gerekecektir. TMGD eğitimi, tehlikeli maddelerin aşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

Yönetmelik gereği her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz. Eğitimde devam zorunludur. Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı, şu ders konularını içerecektir:

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler, tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri, genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler), işaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları, taşıma evrakı hakkında bilgiler, sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma), yolcuların taşınması ile ilgili kurallar, karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler, tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları, taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri, elleçleme ve istifleme kuralları, yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları, araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.), trafikte araçların seyri ve park etme kuralları, tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar, tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları, taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler, tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması, tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması, işletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları, sınav tarihinden en az 60 gün önce kurumun internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavlar, kurum tarafından belirlenir ve Ulaştırma Bakanlığınca yapılır. TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınavlara katılabilmek için; T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği, yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi, yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz ile Bakanlığa başvurulur.

TMGD sınavı, ADR/RID ‘a uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir. Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır. Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur. Sınav, eğitim içeriğinde verilen konuları içerir. Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde Bakanlığın internet adresinde yayımlanarak ilan edilir. Sonuçlara itiraz yapılacak ise sonuçların yayınlanmasına müteakip 10 iş günü içerisinde kuruma dilekçe ile müracaat edilerek yapılır.

Sınavlarında başarısız olanlara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılması, sınav ücretini tekrar ödemesi gerekecektir.
Sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına, Bakanlıkça 5 yıl geçerli TMGDS (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası) düzenlenir. TMGD’ler sertifikalarının sürelerinin son yılında sertifikalarını yenilemek için tekrar Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğitim almaları gerekir. TMGD süresi geçmiş bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz sertifikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığın yapacağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.
Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan, liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarında ve K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 01/01/2018 tarihine kadar aranmaz. TMGD olmaya hak kazanmış kişi en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.